Header Ads

ต้นเข็มแคระ

กลุ่ม: ไม้พุ่ม ขนาดเล็ก


คนไทยรู้จักต้นเข็มเป็นอย่างดี เพราะมีความเชื่อของการปลูกเข็มว่า จะทำให้ลูกหลายมีปัญญา ฉลาด แหลมคมเหมือนดังเข็ม ทำให้มีการปลูกเข็มตามรั้วบ้าน หรือปลูกในกระถางแล้วแต่ความต้องการ ต้นเข็มแคระจะให้ดอกค่อนข้างเป็นจำนวนมาก แถมยังออกดอกได้ตลอดปี แต่เป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตช้า


  • ดอกต้นเข็มแคระ จะเป็นพุ่ม คล้ายดอกของต้นเข็มทั่วไป ที่เห็นมีดอกสีชมพู และขาว 
  • การขยานพันธุ์ นิยมปักชำ เป็นหลัก
  • ระดับความง่ายในการเลี้ยง 4/5
ต้นเข็มแคระดอกสีชมพู มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า เข็มพิษณุโลกชมพู

วัสดุปลูกต้นเข็มแคระ

ดินร่วน ผสมกับมะพร้าวสับ แนะนำให้ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 แทนการใช้ปุ๋ยคอก เพราะกรณีดินเค็ม ทำให้ต้นเข็มแคระ ไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร


ไอเดียตกแต่งบ้าน

คนส่วนใหญ่นิยมนำมาประดับเป็นไม้พุ่ม ประดับสวน สามารถเลี้ยงในกระถางได้ กรณีไม่มีพื้นที่หรือต้องการย้ายบ่อยๆ  ต้องการแดด 

No comments

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ